About us

Realizujeme zak√°zky z oboru v√Ĺroby konstrukc√≠, zaŇô√≠zen√≠ a v√ĹrobkŇĮ z oceli pŇôev√°Ňĺnńõ pro potravin√°Ňôsk√Ĺ, chemick√Ĺ, farmaceutick√Ĺ prŇĮmysl nejen v ńĆesk√© republice, ale v Ňôadńõ zem√≠ svńõta. PŇô√≠zniv√° cenov√° politika, rychl√© v√Ĺrobn√≠ term√≠ny a pokrońćil√Ĺ syst√©m Ňô√≠zen√≠ kvality jsou hlavn√≠ pil√≠Ňôe, kter√© n√°m zajiŇ°Ň•uj√≠ pŇô√≠zeŇą z√°kazn√≠kŇĮ v tuzemsku i zahranińć√≠.

Co dńõl√°me

Spoleńćnost realizuje dod√°vky a mont√°Ňĺe technologick√Ĺch celkŇĮ, v√Ĺrobu atypick√Ĺch zaŇô√≠zen√≠ a konstrukc√≠ pŇôev√°Ňĺnńõ z nerezov√Ĺch a uhl√≠kat√Ĺch ocel√≠ a servisn√≠ pr√°ce. Realizujeme ale tak√© ńć√°steńćn√© nebo komplexn√≠ dod√°vky v√Ĺrobn√≠ch zaŇô√≠zen√≠ a cel√Ĺch provozŇĮ z oblasti farmacie, potravin√°Ňôstv√≠ a chemick√©ho prŇĮmyslu. V neposledn√≠ Ňôadńõ vyr√°b√≠me nerezov√© a ocelov√© v√Ĺrobky tak√© pro stavby a bydlen√≠. Speci√°ln√≠ nab√≠dku sluŇĺeb tvoŇô√≠ komplexn√≠ servis vodn√≠ch dńõl a zaŇô√≠zen√≠ pro vodohospod√°Ňôsk√© firmy pomoc√≠ pot√°pńõńćsk√Ĺch a horolezeck√Ĺch technik. Voln√© pŇôepravn√≠ kapacity nab√≠z√≠me k vyuŇĺit√≠ formou autodopravy do 3,5 tuny.

 

Kde pŇĮsob√≠me

D√≠ky komplexn√≠mu pokryt√≠ naŇ°imi obchodn√≠mi z√°stupci realizujeme vńõtŇ°inu zak√°zek na cel√©m √ļzem√≠ ńĆesk√© a Slovensk√© republiky. Ve spolupr√°ci s¬†naŇ°imi partnery a naŇ°imi dodavateli pak realizujeme zak√°zky i v dalŇ°√≠ch zem√≠ch Evropy a Asie, jmenovitńõ v Polsku, Nizozem√≠, Irsku,¬†Velk√© Brit√°nii, Litvńõ, Malajsii,¬†Norsku, Rusku, ҆v√©dsku a dalŇ°√≠ch zem√≠ch.

 

NaŇ°e priority

Spoleńćnost COLIBRIS FLIGHT s.r.o. se zav√°zala podnikat podle tńõchto z√°sad a priorit:

Prońć zvolit COLIBRIS FLIGHT ?

1 ‚Ķ Kvalita v√Ĺroby a sluŇĺeb

 • TQM ‚Äď zaveden√Ĺ syst√©m Ňô√≠zen√≠ kvality
 • Kvalifikace pracovn√≠kŇĮ a cel√©ho t√Ĺmu
 • Vybaven√≠ modern√≠mi n√°stroji a stroji

2 ‚Ķ Rychlost ‚Äď okamŇĺit√Ĺ start zak√°zek

 • PruŇĺnńõ nastaven√© v√Ĺrobn√≠ procesy
 • Variabilita pracovn√≠ho t√Ĺmu
 • Spolupr√°ce s person√°ln√≠mi agenturami

3 … Záruky na dodané produkty

 • Rezervn√≠ fond ‚Äď kryt√≠ n√°kladŇĮ reklamac√≠
 • Smluvn√≠ garance z√°ruńćn√≠ch jistot
 • PojiŇ°tńõn√≠ na Ň°kody zpŇĮsoben√© z√°kazn√≠kŇĮm

4 ‚Ķ Ceny ‚Äď pŇôijateln√° cenov√° politika

 • Tlak na n√≠zk√© ceny od dodavatelŇĮ
 • ZefektivŇąov√°n√≠ vlastn√≠ v√Ĺroby a sluŇĺeb
 • N√≠zk√© prodejn√≠ ceny pro z√°kazn√≠ky

 

Z¬†naŇ°eho v√Ĺrobn√≠ho programu :

Minipivovary

V√Ĺroba minipivovarŇĮ, zaŇô√≠zen√≠ pro minipivovary, komplexn√≠ dod√°vky a modernizace minipivovarŇĮ

Provozov√°n√≠ minipivovaru je osvńõdńćen√Ĺm vysoce ziskov√Ĺm podnik√°n√≠m, je-li projekt postaven na zdrav√Ĺch ekonomick√Ĺch z√°kladech. ZajiŇ°Ň•ujeme komplexn√≠ sluŇĺby souvisej√≠c√≠ s ekonomickou anal√Ĺzou projektu, projektov√°n√≠m, konstrukńćn√≠mi pracemi, v√Ĺrobou a mont√°Ňĺemi mal√Ĺch pivovarŇĮ s v√Ĺrobn√≠ kapacitou 112 aŇĺ 24.000 hektolitrŇĮ piva za rok. Nab√≠z√≠me rovnńõŇĺ rekonstrukce st√°vaj√≠c√≠ch minipivovarŇĮ a v√Ĺrobu jednotliv√Ĺch komponentŇĮ pro minipivovary.

Vyr√°b√≠me minipivovary tradińćn√≠ch i speci√°ln√≠ch konstrukc√≠, urńćen√© pro zabudov√°n√≠ do pevn√Ĺch objektŇĮ (vestavn√© minipivovary), anebo kompletnńõ um√≠stńõn√© v kontejnerech (kontejnerov√© minipivovary).

 

Prońć se rozhodnout pro naŇ°e minipivovary?

NaŇ°e minipivovary umoŇĺŇąuj√≠ v√Ĺrobu piva ńćesk√©ho typu i jak√Ĺchkoli druhŇĮ piva dle zahranińćn√≠ch receptur dekokńćn√≠ i infuzn√≠ metodou. Studen√Ĺ blok mŇĮŇĺeme vybavit tradińćnńõ otevŇôen√Ĺmi kvasn√Ĺmi k√°dńõmi pro otevŇôen√© spodn√≠ kvaŇ°en√≠ (spilky) a leŇĺ√°ck√Ĺmi tanky, pŇô√≠padnńõ modernńõ cylindricko-k√≥nick√Ĺmi tanky, v nichŇĺ prob√≠h√° hlavn√≠ kvaŇ°en√≠ i zr√°n√≠ piva.

 

Nab√≠dka v√Ĺroby minipivovarŇĮ a komponentŇĮ pro minipivovary

Nab√≠z√≠me v√Ĺbńõr z nńõkolika designov√Ĺch variant varen a Ň°irok√Ĺ v√Ĺbńõr dalŇ°√≠ch komponentŇĮ pro minipivovary :

 • Pivovarsk√© varny interi√©rov√© pro v√Ĺrobu piva z tradińćn√≠ch surovin v interi√©rech restaurac√≠
 • Pivovarsk√© varny technologick√© pro v√Ĺrobu piva z tradińćn√≠ch surovin ve vyhrazen√Ĺch prostor√°ch restaurac√≠
 • Pivovarsk√© varny prŇĮmyslov√© pro v√Ĺrobu piva z tradińćn√≠ch surovin prŇĮmyslov√Ĺm zpŇĮsobem ve vyhrazen√Ĺch prostor√°ch
 • Pivovarsk√© varny pro v√Ĺrobu piva ze sladov√©ho extraktu
 • Pivovarsk√© varny pro v√Ĺrobu piva z mladinov√©ho koncentr√°tu
 • Pivovarsk√© varny zabudovan√© do kontejnerŇĮ
 • Parn√≠ vyv√≠jeńće ‚Äď elektrick√©, plynov√©, na topn√© oleje
 • ҆rotovn√≠ky ‚Äď mańćkadla sladu
 • OtevŇôen√© kvasn√© k√°dńõ ‚Äď spilky pro otevŇôen√© kvaŇ°en√≠ piva
 • LeŇĺ√°ck√© tanky ‚Äď tlakov√© n√°doby pro zr√°n√≠ a sycen√≠ piva
 • Cylindrok√≥nick√© tanky¬†‚Äď tlakov√© n√°doby pro kvaŇ°en√≠ a zr√°n√≠ ¬†piva
 • PŇôetlańćn√© tanky ‚Äď tlakov√© n√°doby pro pŇô√≠pravu piva k prodeji
 • Z√°sobn√≠ky na horkou vodu ‚Äď izolovan√© n√°doby s ohŇôevem i bez ohŇôevu
 • Z√°sobn√≠ky na studenou vodu ‚Äď izolovan√© n√°doby na ledovou vodu a glycol
 • Z√°sobn√≠ky a regener√°tory kvasnic ‚Äď uchov√°v√°n√≠ pivovarsk√Ĺch kvasnic
 • Propagańćn√≠ stanice ‚Äď zaŇô√≠zen√≠ pro pńõstov√°n√≠ vlastn√≠ch kmenŇĮ pivovarsk√Ĺch kvasnic
 • CIP stanice ‚Äď zaŇô√≠zen√≠ pro myt√≠ a sanitaci v√Ĺrobn√≠ technologie pivovaru
 • Filtry pro filtraci piva ‚Äď deskov√©, sv√≠ńćkov√©, kŇôemelinov√©, mikrofiltry
 • Vzduchov√© kompresory ‚Äď s uhl√≠kov√Ĺmi filtry
 • Chladic√≠ syst√©my pro minipivovary ‚Äď kapalinov√© a vzduchov√© chlazen√≠
 • Ňė√≠dic√≠ syst√©m minipivovaru ‚Äď pro manu√°ln√≠, centr√°ln√≠ a automatick√© ovl√°d√°n√≠
 • Myńćky a plnińćky pivn√≠ch kegŇĮ
 • Plnińćky l√°hv√≠
 • V√Ĺńćepn√≠ zaŇô√≠zen√≠

SLUŇĹBY SOUVISEJ√ćC√ć S¬†V√ĚROBOU MINIPIVOVARŇģ

 

V¬†souvislosti s¬†v√Ĺrobou minipivovarŇĮ poskytujeme z√°kazn√≠kŇĮm ucelen√Ĺ sortiment podpŇĮrn√Ĺch sluŇĺeb :

I. Projektov√°n√≠ a¬†inŇĺen√Ĺring pivovarŇĮ

Poskytujeme designov√©, inŇĺen√Ĺrsk√© a projekńćn√≠ pr√°ce pro pivovary, anal√Ĺzy a finanńćn√≠ pl√°nov√°n√≠ budouc√≠ho ekonomick√©ho v√Ĺvoje pivovarŇĮ, finanńćn√≠ anal√Ĺzy, pŇô√≠prava v√Ĺrobn√≠ a provozn√≠ dokumentace pivovarŇĮ.

II. Doprava technologie pivovaru

Zajist√≠me bezpeńćnou dopravu vyroben√©ho pivovaru na kter√©koli m√≠sto na svńõtńõ. Akceptujeme i¬†dopravu pivovaru zajiŇ°tńõnou z√°kazn√≠kem. SamozŇôejmost√≠ je pojiŇ°tńõn√≠ n√°kladu po celou dobu dopravy.

III. ¬†Mont√°Ňĺe pivovarŇĮ

Poskytujeme sluŇĺbu smontov√°n√≠ pivovaru u¬†z√°kazn√≠ka naŇ°imi mont√°Ňĺn√≠mi pracovn√≠ky. VŇ°echny komponenty vyroben√©ho pivovaru doprav√≠me na m√≠sto urńćen√≠, kde je n√°slednńõ smontuje mont√°Ňĺn√≠ t√Ĺm.

IV. ҆√©fmont√°Ňĺe pivovarŇĮ

Smontov√°n√≠ pivovaru u¬†z√°kazn√≠ka ciz√≠mi pracovn√≠ky veden√Ĺmi naŇ°√≠m vedouc√≠m prac√≠. V√Ĺhodn√© ŇôeŇ°en√≠ u¬†vzd√°len√Ĺch zak√°zek, kdy je pro z√°kazn√≠ka cena pr√°ce m√≠stn√≠ho mont√°Ňĺn√≠ho t√Ĺmu v√Ĺraznńõ levnńõjŇ°√≠, neŇĺ cena pr√°ce naŇ°eho mont√°Ňĺn√≠ho t√Ĺmu. Zajist√≠me kvalitn√≠ smontov√°n√≠ pivovaru pod veden√≠m naŇ°eho odborn√≠ka.

V.¬†Rekonstrukce a modernizace pivovarŇĮ

Provedeme anal√Ĺzu st√°vaj√≠c√≠ho stavu pivovaru a¬†vypracov√°n√≠ n√°vrhŇĮ na efektivn√≠ zaveden√≠ modern√≠ch technologi√≠ a¬†postupŇĮ. C√≠lem je zv√ĹŇ°en√≠ produktivity v√Ĺroby piva a¬†zaveden√≠ modern√≠ch standardŇĮ v√Ĺroby a¬†Ňô√≠zen√≠ provozu.

VI. Kouńćing sl√°dkŇĮ a obsluhy pivovarŇĮ

ZajiŇ°Ň•ujeme v√Ĺuku pivovarsk√Ĺch dovednost√≠ a konzultańćn√≠ sluŇĺby pro budouc√≠ a¬†st√°vaj√≠c√≠ provozovatele pivovarŇĮ. Souńć√°st√≠ naŇ°ich sluŇĺeb je tak√© pron√°jem ńćesk√©ho sl√°dka , tj. rozj√≠Ňĺdńõn√≠ nov√Ĺch pivovarsk√Ĺch provozŇĮ pod veden√≠m kvalifikovan√©ho a¬†zkuŇ°en√©ho ńćesk√©ho sl√°dka.¬†Doporuńćujeme vyuŇĺ√≠t tuto uŇĺiteńćnou sluŇĺbu u¬†vŇ°ech novńõ realizovan√Ĺch pivovarsk√Ĺch provozŇĮ.

VII. Garanńćn√≠ servis pro pivovary

Provozovatel pivovaru mus√≠ k v√Ĺrobńõ piva a n√°pojŇĮ na b√°zi piva splnit podm√≠nky ŇĹivnostensk√©ho z√°kona, v nńõmŇĺ je tato ńćinnost¬† definov√°na jako¬†Ňôemesln√° Ňĺivnost¬†pivovarnictv√≠ a sladovnictv√≠.¬†N√°Ň° sl√°dek s kvalifikac√≠ a prax√≠ v oboru ¬†pivovarnictv√≠ a sladovnictv√≠ se mŇĮŇĺe st√°t zodpovńõdn√Ĺm z√°stupcem pro fyzickou osobu nebo organizaci, kter√° m√° v √ļmyslu provozovat pivovar.

VIII. Dod√°vky surovin pro v√Ĺrobu piva

ZajiŇ°Ň•ujeme bezpeńćn√© a pravideln√© dod√°vky surovin pro v√Ĺrobu nejen ńćesk√©ho piva provozovatelŇĮm pivovarŇĮ po cel√©m svńõtńõ ‚Äď obiln√©ho sladu, chmele, pivovarsk√Ĺch kvasnic, koncentr√°tŇĮ.¬†DŇĮleŇĺit√Ĺm pŇôedpokladem pro v√Ĺrobu dobr√©ho a chutn√©ho piva zvolen√©ho typu jsou odpov√≠daj√≠c√≠ kvalitn√≠ suroviny. Nen√≠ moŇĺn√© vyrobit pivo urńćit√© znańćky, chutnaj√≠c√≠ stejnńõ jako v zemi jeho pŇĮvodu, z jin√Ĺch surovin, neŇĺ kter√© se v m√≠stńõ jeho tradińćn√≠ v√Ĺroby pouŇĺ√≠vaj√≠.

 

 

   

 

 

Tlakové a netlakové nádoby

Tlakov√© a netlakov√© n√°doby z nerezavńõj√≠c√≠ nebo uhl√≠kov√© oceli jsou z√°kladem mnoha technologick√Ĺch zaŇô√≠zen√≠ z oblasti farmacie, potravin√°Ňôstv√≠, chemick√©ho prŇĮmyslu, stavebnictv√≠, vodohospod√°Ňôstv√≠, plynov√©ho hospod√°Ňôstv√≠ apod.

V√Ĺroba n√°dob a n√°drŇĺ√≠ z nerezavńõj√≠c√≠ nebo uhl√≠kov√© oceli

Prov√°d√≠me v√Ĺrobu tlakov√Ĺch i netlakov√Ĺch n√°dob ve v√Ĺrobn√≠ch s√©ri√≠ch typov√Ĺch v√ĹrobkŇĮ i jednotlivńõ podle individu√°ln√≠ch poŇĺadavkŇĮ z√°kazn√≠ka. NaŇ°e portfolio tvoŇô√≠ tlakov√© i netlakov√© n√°doby pro Ň°irok√Ĺ sortiment pouŇĺit√≠: potravin√°Ňôstv√≠, farmakologie, stavebnictv√≠, vodohospod√°Ňôstv√≠, chemick√Ĺ a zpracovatelsk√Ĺ prŇĮmysl. Vyr√°bńõn√© n√°doby jsou urńćeny pro vŇ°echny druhy m√©di√≠ v Ň°irok√©m rozsahu teplot i tlakŇĮ. Jsou vyr√°bńõny z uhl√≠kov√© oceli, uŇ°lechtil√Ĺch ocel√≠, nerezov√© oceli, pŇô√≠padnńõ i pozinkovan√© nebo s n√°tńõry. SamozŇôejmost√≠ jsou n√°doby izolovan√© s duplikańćn√≠m chlazen√≠m ńći ohŇôevem, pŇô√≠padnńõ s m√≠chadly, ńćerpadly, mńõŇôic√≠mi a regulańćn√≠mi prvky.

 

V√Ĺrobn√≠ sortiment tlakov√Ĺch a netlakov√Ĺch n√°dob

Tlakové nádoby

 • Cylindrok√≥nick√© tanky
 • LeŇĺ√°ck√© pivn√≠ tanky
 • PŇôetlańćn√© pivn√≠ tanky
 • Akumulańćn√≠ n√°doby
 • Sanitańćn√≠ n√°doby a stanice
 • Expand√©ry
 • Filtry
 • OhŇô√≠vańće vody ‚Äď bojlery
 • Kotle
 • Vńõtrn√≠ky
 • V√Ĺmńõn√≠ky tepla
 • VzduŇ°n√≠ky
 • Kaln√≠ky
 • S√≠tov√© filtry
 • Z√°sobn√≠ky kondenz√°tu
 • Vzduchojemy vozidel

Netlakové nádoby

 • Expanzn√≠ n√°drŇĺe pro kapaliny
 • Skladovac√≠ n√°drŇĺe pro kapaliny
 • Skladovac√≠ n√°drŇĺe pro sypk√© hmoty
 • Transportn√≠ n√°drŇĺe pro kapaliny
 • Transportn√≠ n√°drŇĺe pro sypk√© hmoty
 • M√≠chac√≠ n√°doby pro kapaliny
 • Kalov√© j√≠mky a z√°sobn√≠ky
 • Kvasn√© k√°dńõ ‚Äď spilky

 

PŇô√≠klady vyr√°bńõn√Ĺch tlakov√Ĺch a netlakov√Ĺch n√°dob pro vybran√© obory

Nádoby pro pivovarnictví

 • Pivovarsk√© varny
 • Cylindricko-k√≥nick√© tanky
 • LeŇĺ√°ck√© tanky
 • PŇôetlańćn√© tanky
 • Z√°sobn√≠ky hork√© a studen√© vody
 • Z√°sobn√≠ky pro skladov√°n√≠ kvasnic

N√°doby pro potravin√°Ňôstv√≠

 • Tanky pro skladov√°n√≠ n√°pojŇĮ
 • M√≠chac√≠ n√°doby pro v√Ĺrobu n√°pojŇĮ
 • Plnic√≠ tanky ‚Äď pŇô√≠prava k distribuci
 • Cisterny a cisternov√© n√°stavby
 • Tanky pro sycen√≠ n√°pojŇĮ plyny
 • Skladovac√≠ tanky a s√Ĺpky

N√°doby pro farmakologii

 • Tanky pro pŇôesn√© d√°vkov√°n√≠ l√©ńćiv
 • Pertikul√°tory pro m√≠ch√°n√≠ l√©ńćiv
 • N√°doby s m√≠chadly a ńćerpadly
 • CIP n√°doby pro myt√≠ a sanitaci
 • V√Ĺrobn√≠ky infuzn√≠ch roztokŇĮ
 • N√°doby pro ńćistou vodu

N√°doby pro chemick√Ĺ prŇĮmysl

 • Pro skladov√°n√≠ agres√≠vn√≠ch kapalin
 • Pro tlakov√© skladov√°n√≠ plynŇĮ
 • N√°doby pro chemickou v√Ĺrobu
 • Vzduchojemy a vodojemy
 • Pro dopravu kapalin a plynŇĮ
 • Pro dalŇ°√≠ speci√°ln√≠ √ļńćely

VeŇ°ker√© n√°doby vyr√°b√≠me v souladu s platn√Ĺmi evropsk√Ĺmi normami, pŇô√≠padnńõ podle norem platn√Ĺch v c√≠lov√© zemi v√Ĺrobku.

ZpŇĮsob a technologick√Ĺ postup vyhotoven√≠ tlakov√Ĺch n√°drŇĺ√≠ a n√°dob odpov√≠d√° poŇĺadavkŇĮm evropsk√©ho pŇôedpisu pro tlakov√° zaŇô√≠zen√≠ podle norem EN13445, 97/23/ES, 2010/35/ES a ADR-2011 (Evropsk√° dohoda o mezin√°rodn√≠ silnińćn√≠ pŇôepravńõ nebezpeńćn√Ĺch vńõc√≠). VŇ°echny vyroben√© tlakov√© n√°drŇĺe opatŇôeny oznańćen√≠m znańćkou CE nebo znańćkou PI.

Vyr√°b√≠me tlakov√© n√°doby aŇĺ do pŇôetlaku 10 bar.

Pro povrchovou √ļpravu n√°dob z uhl√≠kov√Ĺch ocel√≠ pouŇĺ√≠v√°me ekologick√© n√°tńõry. U n√°dob z nerezavńõj√≠c√≠ch ocel√≠ garantujeme stanovenou drsnost povrchu a povrchovou √ļpravu svarŇĮ. Na pŇô√°n√≠ z√°kazn√≠ka zajiŇ°Ň•ujeme d√°le Ňĺ√°rov√© zinkov√°n√≠ z vnńõjŇ°√≠ i vnitŇôn√≠ strany n√°dob.

ZaŇô√≠zen√≠ pro chemick√Ĺ prŇĮmysl

Chemick√Ĺ prŇĮmysl pouŇĺ√≠v√° Ň°irok√© spektrum technologi√≠, pŇôińćemŇĺ z√°kladn√≠m poŇĺadavkem na veŇ°ker√© konstrukce, zaŇô√≠zen√≠ a technologick√© prvky je jejich bezpeńćnost a odolnost proti pŇĮsoben√≠ chemik√°li√≠.

Vyr√°b√≠me zaŇô√≠zen√≠, konstrukce a v√Ĺrobn√≠ celky pro chemick√Ĺ prŇĮmysl z vysoce odoln√Ĺch legovan√Ĺch nerezavńõj√≠c√≠ch ocel√≠ i z konstrukńćn√≠ uhl√≠kov√© oceli. Mezi nejńćastńõji vyr√°bńõn√° zaŇô√≠zen√≠ patŇô√≠ zejm√©na zaŇô√≠zen√≠ pro anorganickou chemii, petrochemick√Ĺ prŇĮmysl, agrochemick√Ĺ prŇĮmysl, potravin√°Ňôsk√Ĺ prŇĮmysl, farmakologii a v√Ĺrobu kosmetiky.

PŇôev√°Ňĺnńõ se jedn√° o tlakov√© a netlakov√© n√°doby, n√°doby s m√≠chadly a ńćerpadly, potrubn√≠ syst√©my, ocelov√© a nerezov√© nosn√© konstrukce a r√°my, nerezov√© vestavby do statick√Ĺch i mobiln√≠ch prostor a dalŇ°√≠ v√Ĺrobky. V√Ĺroba prob√≠h√° v souladu s normami ńĆSN, EN, ASME nebo GOST podle poŇĺadavkŇĮ z√°kazn√≠ka.

ZaŇô√≠zen√≠ pro farmacii

Farmacie je zdravotnick√© a z√°roveŇą prŇĮmyslov√© odvńõtv√≠, kter√© zabezpeńćuje v√Ĺrobu l√©ńćiv pro pacienty. Zahrnuje v√Ĺzkum, v√Ĺrobu, distribuci, skladov√°n√≠ a v√Ĺdej l√©ńćiv.

Vyr√°b√≠me zaŇô√≠zen√≠, konstrukce a v√Ĺrobn√≠ celky pro farmakologii z vysoce odoln√Ĺch legovan√Ĺch nerezavńõj√≠c√≠ch ocel√≠. Prov√°d√≠me projektov√°n√≠, v√Ĺrobu, mont√°Ňĺ, kompletace a oŇĺivov√°n√≠ v√Ĺrobn√≠ch linek ve farmacii od pŇô√≠pravy a procesn√≠ho zpracov√°n√≠ v√Ĺchoz√≠ch surovin, pŇôes plnńõn√≠, balen√≠, aŇĺ po expedici. Komplexn√≠ dod√°vky zahrnuj√≠ i mńõŇôen√≠ a regulaci, dod√°vky silov√Ĺch a sign√°ln√≠ch elektro a elektronick√Ĺch Ňô√≠d√≠c√≠ch celkŇĮ. Prov√°d√≠me d√°le servis a opravy tńõchto zaŇô√≠zen√≠ a v√Ĺrobu plnic√≠ch a manipulańćn√≠ch zaŇô√≠zen√≠ vlastn√≠ konstrukce pro farmaceutick√Ĺ prŇĮmysl.

PŇôev√°Ňĺnńõ se jedn√° o nerezov√© tlakov√© a netlakov√© n√°doby, nerezov√© n√°doby s m√≠chadly a ńćerpadly, nerezov√© potrubn√≠ syst√©my, ocelov√© a nerezov√© nosn√© konstrukce a r√°my, nerezov√© vestavby do statick√Ĺch i mobiln√≠ch prostor a dalŇ°√≠ zaŇô√≠zen√≠. V√Ĺroba prob√≠h√° v souladu s normami ńĆSN, EN, ASME nebo GOST podle poŇĺadavkŇĮ z√°kazn√≠ka.

ZaŇô√≠zen√≠ pro potravin√°Ňôstv√≠

Potravin√°Ňôstv√≠ je oborem, v nńõmŇĺ se v√Ĺrobky z nerezivńõj√≠c√≠ oceli uplatŇąuj√≠ v maxim√°ln√≠ moŇĺn√© m√≠Ňôe. Chemick√° odolnost a inertn√≠ chov√°n√≠ nerezov√© oceli vŇĮńći potravin√°m z n√≠ dńõl√° ide√°ln√≠ materi√°l pro potravin√°Ňôsk√© stroje a zaŇô√≠zen√≠.

Potravin√°Ňôsk√© vybaven√≠ z nerezov√© oceli je pŇôi minim√°ln√≠ √ļdrŇĺbńõ funkńćn√≠ po dlouh√° desetilet√≠, pŇôińćemŇĺ designov√° ńćistota se snoub√≠ s velkou praktińćnost√≠. Vybaven√≠ a zaŇô√≠zen√≠ z nerezu snesou denn√≠ chemickou i mechanickou √ļdrŇĺbu prakticky beze stop po pouŇĺ√≠v√°n√≠. Svoje m√≠sto v potravin√°Ňôsk√©m prŇĮmyslu maj√≠ ale i v√Ĺrobky z bńõŇĺn√© povrchovńõ upraven√© uhl√≠kov√© oceli.

Scroll to Top