Podmínky použití

Podmínky používání webových stránek společnosti COLIBRIS FLIGHT s.r.o. www. czechbeertaps.com a www.czechbeertaps.com/shop/

Úvod
Vítejte na stránkách společnosti obchodní společnosti COLIBRIS FLIGHT s.r.o., se sídlem Zámostní 1155 / 27, 710 00 OSTRAVA, Czech Republic, identifikační číslo IČ : 07050321 DIČ (WAT) : CZ07050321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74320, (dále jen “COLIBRIS”). Správcem těchto webových stránek je společnost COLIBRIS FLIGHT s.r.o..

Váš vstup na webové stránky společnosti COLIBRIS (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání. Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

Souhlas a změna podmínek používání
Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad s nimi souhlasíte. Společnost COLIBRIS si vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách.

Povolené užití
Byli bychom rádi, kdybyste se vyvarovali:

  • veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
  • propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst COLIBRIS s jinou webovou (internetovou) stránkou;
  • zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Podmínky používání Webových stránek.

Ochrana osobních údajů
COLIBRIS plně respektuje právo na ochranu soukromí a osobních dat. COLIBRIS vždy usiluje o to, aby její jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění). Vaše údaje budou zpracovávány společností COLIBRIS v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám anebo prostřednictvím zpracovatele, jak je uvedeno v zásadách zpracování osobních údajů.

Práva duševního vlastnictví
Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti COLIBRIS.

Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z  Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyrightu.  Jakékoliv jiné nedovolené užití či přebírání obsahu webových stránek bude bráno jako zásah do našich práv, která jsme oprávněni bránit a vymáhat.

Ochranné známky a loga (společně “ochranné známky”) zobrazené na Webových stránkách patří společnosti COLIBRIS. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je zakázané.

Přesnost a úplnost informací
Společnost COLIBRIS se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti COLIBRIS jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost COLIBRIS nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.

Společnost COLIBRIS neodpovídá za škody přímé nebo nepřímé, které by vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo stránky COLIBRIS.cz. Společnost COLIBRIS nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a vy souhlasíte s tím, že nebudete činit společnost COLIBRIS odpovědným za případné škody, které by vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).

Místní určení Webových stránek a rozhodné právo
Vy i společnost COLIBRIS souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice.

Vezměte na vědomí, že máme právo vymáhat nároky, které vyplynou z porušení těchto podmínek, stejně jako omezit nebo přerušit váš přístup na webovou stránku, a to kdykoliv bez předchozího oznámení v případě, že nebudete dodržovat jakékoli ustanovení těchto podmínek (nebo takové podezření vznikne).

Scroll to Top