Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje na webové stránce www. czechbeertaps.com nebo na našem e-shopu na www.czechbeertaps.com/shop/. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Kontaktní údaje správce:
obchodní společnosti COLIBRIS FLIGHT s.r.o.
se sídlem Zámostní 1155 / 27, 710 00 OSTRAVA, Czech Republic
IČ: 07050321,  DIČ (WAT) : CZ07050321
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74320
Tel.: +420 606 039 236
E-mail: info@colibrisflight.cz

V jakých situacích budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Na webové stránce www. czechbeertaps.com je budeme zpracovávat, pokud nás budete kontaktovat, budete chtít od nás poradit v naší poradně nebo třeba projevíte zájem o zaměstnání u nás.

Na stránkách našeho e-shopu pak budeme zpracovávat vaše údaje, když si zřídíte svůj uživatelský účet, objednáte si u nás zboží, přihlásíte se k odběru našich novinek nebo nás budete chtít kontaktovat.

Na obou našich stránkách také používáme pro lepší uživatelskou zkušenost cookies, více informace k nim se dozvíte zde.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?
A) Objednávka služeb na e-shopu
V souvislosti s vaší objednávkou zpracováváme ty osobní údaje, které nám uvedete v objednávce. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, věk, e-mail, telefonní číslo, IČ/DIČ adresa/sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.

Tyto osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli vaši objednávku vyřídit, informovat vás o jejím stavu, objednané zboží vám doručit, či vyřešit případnou reklamaci. Toto zpracování je proto nezbytné pro splnění smlouvy, kromě toho zpracováváme tyto údaje kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor.

Z těchto důvodů zpracováváme uvedené osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší. Toto zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

Jelikož se objednávkou stáváte naším zákazníkem, můžeme vám na e-mailovou adresu tu a tam posílat novinky, např. jaké nové produkty a akce chystáme. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu info@colibris-flight.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailu (obchodním sdělení).

B) Uživatelský účet na e-shopu
V případě, že máte zájem o zřízení uživatelského účtu, potřebujeme k tomu od vás tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, věk, e-mail, telefonní číslo, heslo a přihlašovací jméno. Kromě toho budeme zpracovávat i vaši historii objednávek či vaše oblíbené produkty, abychom vám objednání co nejvíce usnadnili.

Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky v rozhraní našeho e-shopu.
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu jeho užívání a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@colibrisflight.cz.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

C) Kontaktní formulář
Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a pošlete nám zprávu přes kontaktní formulář nebo dotaz přes poradnu, zpracováváme přitom vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a další údaje, které uvedete v obsahu zprávy.

Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace, případně po dobu 12 měsíců, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.

Kdo nám se zpracováním může pomáhat?
Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.

  • poskytovatel webhostingu: Webglobe, s.r.o., IČ: 26159708, DIČ: CZ26159708,
    Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3, Česká republika
  • Ladislav Pospíšil, IČ 64158071, Jiráskova 2210/7, Opava, 74601
  • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

Obecná ustanovení a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud chcete ověřit, s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu Ing. Pavla Štencla na e-mail: stencel@colibris-flight.cz. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

Uživatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím, případně bere na vědomí jejich zpracování za výše uvedených podmínek.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav, např. Vaše údaje aktualizoval či opravil nebo aby jejich zpracování omezil. Kromě toho můžete žádat též výmaz vašich osobních údajů, ten Správce provede, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce. Můžete také požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, vyžádat si k nim přístup či žádat o přenesení osobních údajů k jinému správci, pokud takovou povinnost máme.

Požádáte-li o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci do 1 měsíce na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované nebo zjevně nedůvodné žádosti.

Dále také můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu Správce.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Nařízením a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Máte také právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Scroll to Top